CHƯƠNG TRÌNH‎ > ‎

Y Phục


Xin Quý Niên Trưởng và Quý Ðồng Ðạo vui lòng mặc đạo phục trong lúc tham dự phần Khai Mạc Đại Hội, bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến 2:30 trưa cùng ngày.


Còn các thành viên của Đại Đạo Thanh Niên Hội thì xin mặc đồng phục của Hội.


Trong thời gian chương trình buổi chiều, mọi người có thể mặc thường phục.

Comments