CHƯƠNG TRÌNH‎ > ‎

Ghi Danh


Phiếu Ghi Danh:


 


Tên Họ: .....................................................................................


Địa Chỉ: .....................................................................................


...................................................................................................


Điện Thoại: ...............................................................................


Email: ........................................................................................


Chữ ký: .....................................................................................


(Nếu dưới 18 tuổi, xin Phụ Huynh ký tên)


 


Tất cả những gì có thể gây dị ứng hoặc khó khăn cho bạn trong khi dự Đại Hội, xin bạn cho BTC biết để thuận tiện sắp xếp trước.  Ví dụ như thuốc men, thức ăn, nơi ngũ v.v.:


...................................................................................................


...................................................................................................


 


Bạn muốn thuyết trình ở Đại Hội không? .................................


Nếu có thì chủ đề của bạn là gì? ................................................


...................................................................................................


Có bao nhiêu người cùng bạn sẽ tham gia Đại Hội? .................


Bạn muốn giúp Ban Tổ Chức không?


§  Trước Đại-Hội: ...........................................................


§  Trong Đại-Hội: ...........................................................


§  Sau Đại-Hội:................................................................


 


Ban Tổ Chức tình nguyện thời gian để phục vụ tổ chức Đại Hội. Tuy nhiên Ban Tổ Chức rất cần sự giúp đỡ về mặt tài chánh của quý vị Mạnh Thường Quân, quý Đạo Hữu và các Cơ-Sở Đạo.  Sự ủng hộ tài chánh của quý vị sẽ giúp vào việc trang trải những chi phí của Đại Hội.  Những quỹ tồn lại sẽ được duy trì cho các kỳ Đại Hội sau.


Nếu chư Hiền Huynh & HiềnTỷ muốn bảo trợ, xin vui lòng ghi ngân phiếu cho (Pay To):


        Đại-Đạo Thanh-Niên-Hội USA (DDTNH-USA)


Ghi chú (Memo):


        Đại-Hội Thanh-Thiếu-Niên Cao-Đài Thế-Giới Kỳ V  


        (ĐHTTNCĐTG-5)


Số tiền ủng hộ là $ ....................................................................


Và gửi về địa chỉ:


Châu Ðạo California


14072 Chestnut Street,


Westminster, CA 92683 


USA


Xin Quý Vị vui lòng gửi phiếu ghi danh về Ban Tổ Chức trước ngày 20 tháng 6, 2010.


 


----------------------------------------------------

Comments