CHƯƠNG TRÌNHĐiều Lưu Ý Bổ Sung

  1. Các Đơn Vị ĐĐTNH khắp nơi nếu có đem theo lều trại của mình xin thông báo cùng Ban Tổ Chức để BTC chừa chổ cho Đơn Vị đó dựng trại.
  2. Trong Đại Hội sẽ có tổ chức Bầu Cử Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại, vì vậy mỗi Đơn Vị xin bình chọn và đưa ra từ 1 đến 3 ứng cữ viên của địa phương mình vào danh sách ứng cữ viên của Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 3 này
  3.  Ứng cữ viên cũng như người bầu phiếu phải có mặt tại Đại Hội.