Trang Chính


Mục Đích Đại Hội:


1.  Duy trì và phát triển Đại Đạo Thanh Niên Hội tại Hải Ngoại: Liên kết các Thanh Thiếu Niên Cao-Đài trên thế giới để kết chặc tình thân, củng cố đức tin và tìm phương pháp làm việc chung cho thật hữu hiệu. Với mục tiêu và đường hướng rõ ràng mỗi thành viên có thể góp phần hữu hiệu vào sự phát triển này.


2.  Thực thi tôn chỉ Cao ÐàiNêu ra và thực hành những "Kế Hoạch Khả Thi" để Thanh Thiếu Niên Cao-Đài có cơ hội sử dụng tài học và phát triển tinh thần phục vụ để lập công với Đạo, phụng sự cho Đời.